Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále též jen "Všeobecné obchodní podmínky" nebo jen "Obchodní podmínky") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen "občanský zákoník" nebo "o. z.") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi níže specifikovaným prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu http://www.zivada.cz/.
 2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu http://www.zivada.cz/ je obchodní společnost SP Venture a.s., IČO: 246 77 108, sídlem Praha, Praha 3, Vinohrady, Lucemburská 1496/8, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 165362 (dále též jen "Prodávající").
 3. Internetový obchod (dále též jen "Internetový obchod" nebo jen "Eshop") je Prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http://www.zivada.cz/(dále též jen "Webové stránky"), a to prostřednictvím rozhraní Webových stránek (dále též jen "Webové rozhraní obchodu").
 4. Podmínkou uskutečnění objednávky na Webových stránkách (a následně i uzavření kupní smlouvy) je souhlas kupujícího s těmito Obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí nabídky Prodávajícího k uzavření kupní smlouvy a kupující má vždy možnost se s těmito Obchodními podmínkami seznámit před odesláním své objednávky. Zasláním objednávky kupujícího Prodávajícímu prostřednictvím Webových stránek kupující výslovně stvrzuje, že se s těmito Obchodními podmínkami seznámil a že s těmito Obchodními podmínkami výslovně souhlasí. Tyto Obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a kupujícím.
 5. Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit a doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

Definice a výklad pojmů

 1. Zbožím je movitá věc, která je nabízena ke koupi v Eshopu. Zboží je v nabídce Eshopu označeno vždy názvem, a zpravidla je též vyobrazeno na fotografii, která je ilustrační a nemusí zohledňovat vždy všechny varianty, které jsou Eshopem nabízeny. Ke každému Zboží je pak v příslušné sekci (dostupné proklikem na příslušné Zboží) připojen krátký informativní text o nabízeném Zboží, dále je zde též připojena informace o dalších nabízených variantách daného Zboží, je-li tato jiná varianta nabízena. Zboží je nabízeno ve variantách – skladem, ihned k dodání nebo do několika dní k dodání anebo jako momentálně nedostupné.
 2. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím Internetového obchodu uskutečnění objednávku Zboží a uzavře kupní smlouvu s Prodávajícím, jejímž předmětem je dodávka Zboží. Kupující může být spotřebitel nebo podnikatel.
 3. Kupní smlouvou je smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu anebo prostřednictvím použití jiných komunikačních prostředků na dálku, jejímž předmětem je dodání Zboží za kupní cenu. Na základě Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu vybrané Zboží – předmět prodeje a umožní mu nabýt vlastnické právo k tomuto Zboží (předmětu prodeje) a Kupující se zavazuje Zboží (předmět prodeje) převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu kupní cenu.
 4. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Kupní smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 5. Podnikatelem je Kupující, který při uzavírání a plnění Kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 6. Kupní cenou je peněžní částka, která je úplatou za prodej Zboží a která je uvedena v nabídce Internetového obchodu u Zboží, a to včetně DPH, v okamžiku uzavření Kupní smlouvy. V případě změny právních předpisů upravujících výši daně z přidané hodnoty v mezidobí počínaje dnem odeslání popř. prostřednictvím telefonu učinění objednávky Kupujícím a konče dnem zdanitelného plnění podle Kupní smlouvy, se smluvní strany zavazují změnu v rozsahu výše DPH dle předpisů upravujících daň z přidané hodnoty účinných ke dni zdanitelného plnění promítnout v Kupní smlouvě. Případné navýšení DPH hradí Kupující.
 7. Náklady na odeslání je peněžní částka, která je úplatou za odeslání Zboží (doprava, poštovné, balné) do místa plnění, ve výši uvedené v aktuálním sazebníku Nákladů na odeslání. V případě odstoupení od Kupní smlouvy ponese Kupující náklady za navrácení Zboží Prodávajícímu.

Údaje o Prodávajícím

Obchodní společnost SP Venture a.s., IČO: 24677108; DIČ: CZ24677108
sídlem Praha, Praha 3, Vinohrady, Lucemburská 1496/8, PSČ 130 00
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 165362
číslo účtu a bankovní spojení: 772277077/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s.
Prodávající je plátcem DPH.

Kontaktní údaje Prodávajícího
doručovací adresa a adresa provozovny: Praha, Průmyslová 1515/14, PSČ 102 00
Provozní doba: Po – Pá: 8 – 17 hod.
telefon: + 420 226 236 226
e-mail: info@zivada.cz

Na e-maily Prodávající odpovídá zpravidla ve lhůtě do 24 hodin, nejdéle však do dvou pracovních dnů.

Obecné informace

 1. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (např. telefon, internet a další) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb a ostatních poskytovatelů těchto služeb, které Kupující používá. Tyto náklady si hradí Kupující. Kupující výslovně souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku. Prodávající neúčtuje za použití komunikace na dálku žádné poplatky.
 2. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce, popř. i jiném jazyce, je-li srozumitelný pro Kupujícího a Prodávajícího a na tomto jiném než českém jazyce se musí smluvní strany výslovně dohodnout. Podrobné informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření Kupní smlouvy jsou podrobně popsány níže těchto Obchodních podmínkách a dále na Webových stránkách při samotné objednávce Zboží.
 3. Informace o Zboží a o Kupních cenách uváděné Prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Kupní ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení Zboží.
 4. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.
 5. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.
 6. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany Kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Kupní smlouva, objednávka zboží

 1. Nabídkou na uzavření Kupní smlouvy se rozumí nabídka Zboží uveřejněná na Webových stránkách za uvedené Kupní ceny. Nabídka Zboží je činěna s výhradou vyčerpání zásob Zboží nebo ztráty schopnosti Prodávajícího plnit.
 2. Řádně vyplněná a prostřednictvím Webových stránek odeslaná popř. prostřednictvím telefonu učiněná objednávka Kupujícího je závazným návrhem na uzavření Kupní smlouvy s Prodávajícím, přičemž Kupující je svým návrhem na uzavření Kupní smlouvy vázán po dobu 30 dní od odeslání objednávky. Je-li objednávka Kupujícího odeslána Prodávajícímu s dodatkem nebo odchylkou, nejedná se o řádnou objednávku a takovou to objednávkou není Prodávající vázán, ale i přesto jí může výslovně akceptovat.
 3. Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření Kupní smlouvy. Samotná Kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření Kupní smlouvy ze strany Prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání Zboží – předmětu prodeje ze strany Prodávajícího Kupujícímu nebo převzetí Zboží – předmětu prodeje Kupujícím při osobním odběru nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření Kupní smlouvy ze strany Prodávajícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonu. Ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření Kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání Zboží ze strany Prodávajícího. Tuto skutečnost je Spotřebitel povinen Prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky.
 4. Údaje, které Kupující zadává při objednávce, může kdykoliv před jejím odesláním upravit. Během vyplňování objednávky se může vždy Kupující vrátit o krok zpět a upravit kterýkoliv ze zadaných údajů. Před odesláním objednávky si Kupující může opět zkontrolovat všechny zadané údaje a případně je opravit, a to tak, že se vrátí o patřičný počet kroků zpět až k údaji, který byl nesprávně zadán, a tento opravit.
 5. V případě, že by došlo k vyčerpání zásob Zboží nebo ztráty schopnosti Prodávajícího plnit je Prodávající oprávněn objednávku Kupujícího odmítnout, o čemž bude Kupující do 3 pracovních dnů informován.

Zrušení objednávky a Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující má právo zrušit objednávku Zboží, tedy odvolat svůj návrh na uzavření Kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání Zboží ze strany Prodávajícího.
 2. V případě, že Kupující chce zrušit objednávku na Zboží, které bylo pro něj speciálně po dohodě s Prodávajícím objednáno, je stanoven storno poplatek ve výši 50 % z Kupní ceny Zboží.
 3. Spotřebitel má právo odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 30 dnů ode dne převzetí Zboží; u Kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky Zboží; u Kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky Zboží. Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů (např. rtěnky, krémy, šampony, štětce na líčení, zubní kartáčky, epilátory, holící strojky apod.).
 4. Odstoupení od Kupní smlouvy Spotřebitel Prodávajícímu zašle nebo předá ve 30 denní lhůtě. Spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od Kupní smlouvy odstupuje.
 5. Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy, není to však jeho povinností. Zde může Spotřebitel stáhnout a vyplnit formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 6. Prodávající je povinen Spotřebiteli vrátit Kupní cenu plně odpovídající ceně Zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od Spotřebitele přijal. Nabízí-li Prodávající v rámci určitého způsobu dodání Zboží několik možností, je povinen Spotřebiteli nahradit nejlevnější z nich.  Zboží musí být vráceno Prodávajícímu kompletní (ne na dobírku). Zboží doporučujeme vracet v původním obalu, bez známek opotřebení či poškození, vždy dobře zabalené pro přepravu. Náklady na vrácení Zboží nese Spotřebitel. Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající uplatnit náhradu škody. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 7. V případě odstoupení od Kupní smlouvy není Prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel Zboží předá nebo prokáže, že Zboží bylo Prodávajícímu odesláno.
 8. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od Kupní smlouvy, musí Spotřebitel zaslat zpět Prodávajícímu na adresu Praha, Praha 3, Vinohrady, Lucemburská 1496/8, PSČ 130 00 nebo je osobně předat Prodávajícímu na této adrese. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Spotřebitel odešle Prodávajícímu Zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
 9. Vzor pro odstoupení od Kupní smlouvy je dostupný zde.
 10. Spotřebitel nemůže v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:
  • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy;
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele;
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
  • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
  • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;
  • o dodávce novin, periodik nebo časopisů;
  • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu;
  • o uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
  • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 11. Pokud Spotřebitel uvede do poznámky v objednávce speciální přání nebo jiný požadavek, vyhrazuje si Prodávající právo kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit až do okamžiku předání objednaného Zboží Spotřebiteli.
 12. V případě nedostupnosti Zboží, ohledně něhož již byla uzavřena Kupní smlouva, je Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od uzavření Kupní smlouvy, oprávněn od této Kupní smlouvy odstoupit a o této skutečnosti vyrozumět Kupujícího.
 13. Spotřebitel nemá právo odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodu, pokud bylo Zboží již částečně spotřebováno, v tomto případě záleží na uvážení Prodávajícího, zda bude takové odstoupení od Kupní smlouvy akceptováno a uplatní postup uvedený v odstavci 15. tohoto Obchodních podmínek.
 14. Nelze rovněž odstoupit od Kupní smlouvy na Zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména Zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. rtěnky, krémy, řasenky, šampony, kondicionéry, štětce na líčení, dekorativní kosmetika, tělová kosmetika apod.). Je-li vrácené Zboží poškozeno porušením povinností Kupujícího, je Prodávající oprávněn vůči Kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty Zboží a započíst jej na vracenou Kupní cenu.
 15. V případě vrácení rozbaleného, vyzkoušeného či jinak opotřebovaného Zboží ze strany Kupujícího a toto vrácení bude ze strany Prodávajícího akceptováno, má Prodávající právo uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty Zboží a započíst jej na vracenou Kupní cenu. Prodávající v tomto případě vrací Kupujícímu pouze část Kupní ceny s ohledem na to, jakou má vracené Zboží hodnotu. Jaká přesná výše Kupní ceny bude Kupujícímu vrácena, se posuzuje individuálně (je nutné si uvědomit, že u mnoha parfémů je podstatnou součástí jejich hodnoty je i jejich podoba a k jejich znehodnocení dochází např. odstraněním krytek rozprašovače, ozdobných prvků flakonů či dalších obdobných součástí, které zapříčiňují, že toto Zboží nelze označit za neopotřebované.Vracená část Kupní ceny v tomto případě se odvíjí od míry jeho opotřebení a obvykle vychází z uvedeného přehledu:

Stav Zboží

Vrácená část Kupní ceny

Nové, nepoužité, nerozbalené zboží

100% Kupní ceny

Rozbalené, odzkoušené - chybí do 5 ml

70% Kupní ceny

Rozbalené, odzkoušené - chybí do 20% objemu

50% Kupní ceny

 

Výše uvedené části Kupní ceny jsou pouze orientační a na jejich vrácení není právní nárok.

Doručování zboží a platební podmínky

 1. Náklady na odeslání, které Kupující zvolil v objednávce, nese Kupující.
 2. Prodávající dodá Zboží Kupujícímu kompletní, obvykle do 1 dne od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého Zboží na Webových stránkách neuvádí jinou lhůtu k dodání. Kupující je povinen Zboží převzít a zaplatit.
 3. Veškeré zásilky, které Kupující přebírá, je nutné ještě v přítomnosti řidiče přepravce prohlédnout z hlediska neporušení či nerozlepení obalů, nerozříznutí originálních pásek a přelepek výrobce. V případě porušení je potřeba zásilku ihned rozbalit a zkontrolovat úplnost obsahu a počtu dodaného Zboží. V případě zjištěného poškození Zboží či neúplnosti zásilky je třeba na místě sepsat škodní zápis o charakteru a rozsahu vzniklé škody nebo soupisu Zboží, které v zásilce chybí, nebo vzhledem k povaze poškození zásilku odmítnout převzít a vrátit zpět přepravci s uvedením důvodu na přepravním listu.
 4. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží, a to předpokladu úplného zaplacení Kupní ceny. Nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího převzetím Zboží.
 5. Ke každé objednávce je vystaven daňový doklad. Daňový doklad se všemi náležitostmi je zaslán na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím v objednávce následující den po převzetí zásilky.
 6. Informace o způsobech a cenách doručení jsou uvedeny zde:
  • Česká pošta, s.p. – Zboží je zpravidla doručeno následující pracovní den. Zásilky rozváží pracovníci pošty během dne, obvykle již dopoledne. Pokud Kupujícího nezastihnou, dají mu do schránky oznámení a poté uloží zásilku na poště, zde si ji poté Kupující může vyzvednout buď ten samý den (umožňuje-li to poštovní pobočka) či do 5 dnů, lhůutu lze na vlastní náklady prodloužit po komunikaci s dopravcem Česká Pošta.
  • PPL CZ s.r.o. – Zboží je zpravidla doručeno následující pracovní den. Před doručením je zákazník telefonicky kontaktován pracovníkem PPL CZ s.r.o. o času doručení zásilky.
  • Osobní odběr– Zboží je možné převzít i v kamenné prodejně na adrese Praha, Praha 3, Vinohrady, Lucemburská 1496/8, PSČ 130 00, a to v provozní době od pondělí do pátku od 9:00 hod. do 18:00 hod.
  • Zásilkovna - Zboží je doručeno do 2 pracovních dnů na zvolenou pobočku Zásilkovny. Zákazník je informován emailem a SMS o doručení Zboží a možnostech vyzvednutí
Typ dopravy Typ platby Cena dopravy
Česká pošta balík do 30 kg převodem na účet, online kartou, online bankovním převodem 82 Kč
Dobírka - Česká pošta hotově 18 Kč
PPL doprava převodem na účet, online kartou, online bankovním převodem 82 Kč
Dobírka - PPL hotově 18 Kč
DPD doprava převodem na účet, online kartou, online bankovním převodem 70 Kč
Dobírka - DPD hotově 29 Kč
GLS doprava převodem na účet, online kartou, online bankovním převodem 82 Kč
Dobírka - GLS hotově 18 Kč
Zásilkovna doprava převodem na účet, online kartou, online bankovním převodem 49 Kč
Dobírka - Zásilkovna hotově 18 Kč
Nejlevnější doručení domů převodem na účet, online kartou, online bankovním převodem 69 Kč
Dobírka - Nejlevnější doručení domů hotově 18 Kč
 1. Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde:
  • dobírkou – hotově při převzetí Zboží;
  • on-line platba kartou;
  • online platba bankovním převodem;
  • hotově při osobním odběru – kamenná prodejna na adrese Praha, Praha 3, Vinohrady, Lucemburská 1496/8, PSČ 130 00.

Práva a povinnosti z vadného plnění, Odpovědnost za jakost při převzetí Zboží a Reklamační řízení

Práva a povinnosti z vadného plnění obecně

 1. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má Zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.
 2. Má-li Zboží vadu a je-li tato vada odstranitelná, může se Kupující domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z Kupní ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li Zboží z důvodu této vady řádně užívat, může Kupující buď od Kupní smlouvy odstoupit, nebo se domáhat přiměřené slevy z Kupní ceny. Kupujícímu náleží i náhrada účelně vynaložených nákladů při uplatnění tohoto práva.
 3. Zboží je vadné, není-li Prodávajícím odevzdáno Kupujícímu v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z Kupní smlouvy.
 4. Při určení jakosti nebo provedení podle smluveného vzorku nebo předlohy musí Zboží jakostí nebo provedením odpovídat vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení určené v Kupní smlouvě a vzorek nebo předloha, rozhoduje Kupní smlouva. Určí-li Kupní smlouva a vzorek jakost nebo provedení rozdílně, nikoli však rozporně, musí Zboží odpovídat Kupní smlouvě i vzorku nebo předloze. Za vadu se považuje i jiné plnění. Za vadu se dále považují i vady v dokladech nutné pro užívání Zboží.
 5. Kupující je povinen provést kontrolu Zboží při převzetí Zboží, a pokud to není možné, bez zbytečného odkladu po převzetí Zboží.
 6. Je-li vadné plnění podstatným porušením Kupní smlouvy, má spotřebitel právo:
  • na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo chybějícího Zboží,
  • na odstranění vady opravou Zboží,
  • na přiměřenou slevu z Kupní ceny Zboží, nebo
  • odstoupit od Kupní smlouvy.
 7. Kupující sdělí Prodávajícímu, které právo si zvolil, a to při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádá-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě, nebo oznámí Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z Kupní ceny, nebo může od Kupní smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Kupující své právo plynoucí mu z podstatného porušení Kupní smlouvy včas, má práva, jako by se jednalo o nepodstatné porušení Kupní smlouvy.
 8. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Kupní smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo přiměřenou slevu z Kupní ceny.
 9. Dokud Kupující neuplatní právo v případě nepodstatného porušení Kupní smlouvy na slevu z Kupní ceny nebo od Kupní smlouvy neodstoupí, může Prodávající dodat, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou Zboží, nebo dodáním nového Zboží; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
 10. Neodstraní-li Prodávající vadu Zboží včas nebo vadu Zboží odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z Kupní ceny, anebo může od Kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího. Při dodaní nového Zboží Prodávajícím Kupujícímu, vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady Zboží původně dodané.
 11. Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, ani požadovat dodání nového Zboží, nemůže-li Zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel. To neplatí,
  • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady Zboží,
  • použil-li Kupující Zboží ještě před objevením vady,
  • nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
  • prodal-li Kupující Zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ho, anebo pozměnil-li Zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 12. Neoznámil-li Kupující vadu Zboží včas, pozbývá právo odstoupit od Kupní smlouvy.
 13. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu Zboží, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Kupní smlouvy.
 14. U prodávaného použitého Zboží Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U Zboží prodávaného za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má Kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Odpovědnost za jakost při převzetí Zboží

 1. Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že Zboží nemá při převzetí vady. Zejména Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že v době, kdy Spotřebitel Zboží převzal:
  • má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Spotřebitel očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • Zboží odpovídá jakosti nebo provedení smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí Zboží, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.
 3. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 měsíců od převzetí.
 4. Záruka za jakost při převzetí Zboží se nevztahuje na následující případy:
  • Zboží bylo poškozeno nevhodným, nebo neodborným zacházením,
  • Zboží bylo poškozeno přírodními živly,
  • Zboží bylo poškozeno běžným opotřebením a
  • Zboží bylo používáno nad rámec předpokládaného užití.
 5. Je-li na prodávaném Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému k Zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze Zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Výše uvedené se nepoužije:
  • u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  • na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
  • u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo Zboží při převzetí Spotřebitelem, nebo
  • vyplývá-li to z povahy Zboží.
 6. Požádá-li o to Spotřebitel, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnost z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i dalšího údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Je-li to potřebné, vysvětlí Prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení Prodávající zároveň uvede, že další práva Spotřebitele, která se ke koupi Zboží vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení.
 7. Nemá-li Zboží vlastnosti, jak je uvedeno výše (především Zboží nemá vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Spotřebitel očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné; Zboží se nehodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá; Zboží neodpovídá jakosti nebo provedení smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, Zboží není v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží nevyhovuje požadavkům právních předpisů) může Spotřebitel požádat i o dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, pokud se vada týká pouze součástí Zboží, může Spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze věci neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.
 8. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má právo Spotřebitel od Kupní smlouvy odstoupit.
 9. Neodstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit její součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.
 10. Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil.
 11. Má-li Zboží vadu, z níž je Prodávající zavázán, jedná-li se o Zboží prodávané za nižší cenu nebo o Zboží použité, má Spotřebitel místo práva na výměnu Zboží právo na přiměřenou slevu.
 12. Prodávající neposkytuje Kupujícímu, který je Podnikatelem Záruku za jakost při převzetí Zboží, není-li tak výslovně mezi smluvními stranami sjednáno. Odpovědnost Prodávajícího za vady Zboží se v takovém případě řídí občanským zákoníkem.

Reklamační řízení

 1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci (vytknutí vad) Zboží u Prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku (vady) Zboží, a to buď osobně v provozovně Prodávajícího umístěné na adrese: Praha, Praha 3, Vinohrady, Lucemburská 1496/8, PSČ 130 00, a to v provozní době od pondělí do pátku od 9:00 hod. do 18:00 hod., nebo zasláním příslušného formuláře na výše uvedenou adresu provozovny Prodávajícího a zároveň Kupující uvede své kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Formulář k uplatnění reklamace je ke stažení zde.
 2. Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li Kupující své právo z podstatného porušení Kupní smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení Kupní smlouvy. Kupující je povinen prokázat nákup Zboží (nejlépe dokladem o koupi).
 3. Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo z vadného plnění uplatnil, a to neprodleně, nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne uplatnění práva z vadného plnění, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně případného potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, popřípadě písemné odůvodnění o zamítnutí reklamace. V Prodávajícího je po celou dobu provozní doby přítomna osoba pověřená vyřizováním reklamací.
 4. Moment uplatnění reklamace je okamžik, kdy se Prodávající o reklamaci dozvěděl.
 5. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Prodávající nebo jím pověřená osoba rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku k odbornému posouzení vady. Informaci o nutnosti odborného posouzení Prodávající Kupujícímu sdělí. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Podmínkou pro běh těchto lhůt je, že Kupující k vyřízení reklamace poskytne Prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožní Prodávajícímu přezkoumat reklamované Zboží a dále, že Kupující prokáže koupi Zboží, nejlépe dokladem o koupi, dále Kupující vytkne Zboží vadu, pro kterou jej reklamuje, a sdělí Prodávajícímu, jaký způsob reklamace požaduje. Odmítne-li Prodávající odstranit vadu Zboží, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od Kupní smlouvy. Vytkl-li Kupující Prodávajícímu vadu Zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu vyřízení reklamace nebo do doby, kdy byl Kupující povinen si Zboží vyzvednout. Dojde-li k výměně Zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost Prodávajícího jako by šlo o koupi nového Zboží nebo jeho části. O vyřízení reklamace vyrozumí Prodávající Kupujícího, a to písemně a způsobem, který bude dohodnut při uplatnění reklamace (např. poštou, emailem, sms zprávou). V případě, že se jedná o oprávněnou reklamaci, náleží Kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací Zboží.
 6. Zásilky Zboží, ze kterých není patrné, proč byly Prodávajícímu zaslány, budou vráceny zpět odesílateli na jeho náklady.

Slevy a slevové kupóny

 1. Prodávající poskytuje různé druhy slev (věrnostní, objemové, za doporučení známým apod.). Každá sleva má pravidla pro užití.
 2. V případě, že sleva nebo slevový kupon bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kupónu má Prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kupónu odmítnout. V takovém případě je Kupující informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy či uplatněného kupónu.
 3. Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy jsou přiloženy buď přímo ke slevě (formou informací), nebo je u slevy uveden odkaz na sekci na Webových stránkách, kde jsou pravidla slevy podrobně popsány, nebo jsou dostupné na vyžádání od Prodávajícího formou e-mailové zprávy zaslané přímo konkrétnímu zájemci. V případě, že dojde při výkladu slevy k nejasnostem, platí výklad použití Prodávajícího.
 4. Každou slevu, nebo kupón lze uplatnit pouze jednou, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě více násobného použití má Prodávající právo odmítnout takovou slevu uznat.
 5. V případě, že slevu uplatní Kupující, který není Spotřebitel a nejedná se o zakoupené dárkové poukazy má Prodávající právo takové uplatnění slevy a slevové kupóny odmítnout.
 6. V případě, že je hodnota dárkového poukazu, či slevového kupónu vyšší, než je hodnota celého nákupu, rozdíl se na nový poukaz či kupón nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně neproplácí.

Závěrečná ustanovení

 1. Uzavřená Kupní smlouva bude u Prodávajícího uložena tak, aby podle této mohl Prodávající řádně plnit, a Kupující si tuto může vyžádat, a to po dobu jednoho roku ode dne zaslání objednávky.
 2. Otázky zde neupravené se řídí zákonem 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a jeho příslušnými ustanoveními, dále pak zákonem 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
 3. Prodávající a Kupující se zavazují veškeré spory řešit především smírnou cestou, a to na základě vzájemné dohody mezi Kupujícím a Prodávajícím. Mimosoudní vyřizování stížností Kupujících zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy: info@spventure.cz Informaci o vyřízení stížnosti spotřebitele zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího. Pro případ, že nedojde k vyřešení sporu mezi Prodávajícím a Kupujícím smírnou cestou, jsou k řešení těchto sporů příslušné obecné soudy.
 4. Kupující, který je Spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.
 5. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh Spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s Prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy Spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 6. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. Prodávající není ve vztahu ke Spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že je Kupní smlouva je uzavřena mezi Prodávajícím a Podnikatelem (tedy Podnikatelem v souladu s ustanovením § 420 a násl. občanského zákoníku) řídí se tato smlouva právní vztahy s ní související příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, a to zejména ustanovením § 2079 a násl. Nikoli tedy příslušnými ustanoveními týkajících se výlučně uzavíráním spotřebitelských smluv.
 8. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 9. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.
 10. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 8.7. 2016.

 

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení